[ close ]
เข้าระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

ชื่อผู้ใช้ :  
รหัสผ่าน :  
 
title

ประกาศ อบต.กุดกว้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเลื่อนระดับฯ ลว.10 มิ.ย. 56
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ประกาศ อบต.กุดกว้าง เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกรับโอนฯ ลว.10 มิ.ย. 56
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556
ประกาศ อบต.กุดกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก (ปลัด อบต. 8) ลว. 29 เมษายน 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ประกาศ อบต.กุดกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก (นักบริหารงานคลัง 7) ลว. 29 เมษายน 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักบริหารงาน อบต. ระดับ 6)
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง เปลี่ยนแปลง เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานผุ้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหาร รองปลัด ลว. 4 มี.ค. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับในการสอบคัดเลือกรองปลัดฯ ลว. 22 ก.พ. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2556 ลว. 3 ธ.ค. 255
ลงประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
ติดต่อ อบต.กุดกว้างผ่าน ทาง facebook คลิกที่นี่
ลงประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 22 ต.ค. 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศ แบบ ผด.5
ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศ แบบ ผด.2
ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศ แบบ ผด.1
ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 10 ต.ค. 55
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555
title

ประกาศเทศบาลตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 2 เมษายน 2557
ลงประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
ประกาศสอบราคาซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดบรรจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง (โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารตลาดสด บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 10) ลว. 20 ส.ค. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 21) ลว. 20 สิงหาคม 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบรราคา โครงการก่อสร้างข้อบัญญัติประจำปี 2556 ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไข)
ลงประกาศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒ เลขที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ลงประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีพื้นเมือง เลขที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ลงประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง เลขที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
ลงประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ลว. 26 กรกฏาคม 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ลว. 9 ก.ค. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2556
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2556 เลขที่ E 1/2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลว. 2 ก.ค. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้าง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ จำนวน ๒ โครงการ ลว.๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
ลงประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลว. 5 เมษายน พ.ศ. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556
ประการองค์การบริหารสส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2/2555 ลว.20 มีนาคม 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
เอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ตามงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ตามงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลว. 15 ม.ค. 2556
ลงประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
รายละเอียดเอกสารแนบท้ายการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
เอกสารประกอบการประมูลซื้อรถขยะ ลว. 20 ธ.ค. 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศการประมูลซื้อรถขยะ ลว. 20 ธ.ค. 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 5 ช่องทาง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานไม้สำหรับคนเดินข้าม บ้านขนวน หมู่ที่ 3,บ้านขนวนนคร หมู่ที่ 17 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้าง ดครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 5 ช่องทาง บ้านโนนฟันเรือ หมู่ที่ 20 ลงวันที่ 25 กันยายน 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสำราญหินลาด หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1,2 ลงวันที่ 6 กันยายน 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ลงวันที่ 3 กันยายน 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ลงวันที่ 3 กันยายน 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกว้าง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการสร้างถนน คสล. และโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัว U ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555
ลงประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555
title

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
title